logo

Regulamin sprzedaży elektronicznych edycji miesięcznika GÓRYI.  Definicje
1.1.    Zastosowane w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.1    Archiwum – zbiór archiwalnych Tytułów w wersji elektronicznej udostępniany odpłatnie w ramach Usługi na indywidualne żądanie Użytkownika.
1.1.2    Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi: jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub występuje w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
1.1.3    Czas udostępnienia Tytułu i Archiwum – okres, przez który Użytkownik jest uprawniony do korzystania z udostępnionego przez Usługodawcę Tytułu i Archiwum, liczony od momentu akceptacji Kodu dostępu przez Usługodawcę.
1.1.4    Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Tytułu i Archiwum, uzyskiwany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
1.1.5    Kod dostępu - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do udostępnienia Użytkownikowi wybranego przez niego Tytułu, przydzielany Użytkownikowi przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika płatności w jednej z form udostępnionych w Serwisie.
1.1.6    Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi, dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
1.1.7    Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. RP Nr 16, poz.93, ze zm.) Kodeks Cywilny.
1.1.8    Usługa – usługa, świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na odpłatnym udzieleniu Użytkownikowi indywidualnego upoważnienia dostępu - na jego indywidualne żądanie - do treści miesięcznika „GÓRY górski magazyn sportowy” w postaci wybranego przez niego Tytułu i Archiwum.
1.1.9    Usługodawca – Krok dalej.pl Karolina Obara z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23g/42, 31-234 Kraków, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 4187/2009 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
1.1.10    Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej za  pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub wykonywanym przez nią zawodem.
1.1.11    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.czytajgoryonline.com
1.1.12    Strony – Usługodawca i Użytkownik.
1.1.13    Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
1.1.14    Tytuł – wersja elektroniczna wydania edycji miesięcznika „GÓRY”, udostępniana odpłatnie zgodnie z zapisami regulaminu w ramach Usługi na indywidualne żądanie Użytkownika.

II.        Postanowienia Ogólne

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.czytaj.goryonline.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2.2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.3.    Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
2.5.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi  za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

III.        Zakres i warunki świadczenia Usługi

3.1.    W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym  Regulaminie.
3.2.    Zakres Usługi obejmuje odpłatne udzielenie indywidualnego upoważnienia dostępu Użytkownikowi - na jego indywidualne żądanie - do treści czasopisma „GÓRY” w postaci wybranej przez niego edycji z dostępnego na stronie Archiwum.
3.3.    Warunkiem korzystania z Usługi przez Użytkownika jest uzyskanie Kodu dostępu.
3.4.    Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik odpowiednich wymagań technicznych.
3.5.    Użytkownik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
3.6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
3.7.    W przypadku świadczenia Usługi Usługodawca podkreśla, że nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik musi we własnym zakresie uzyskać dostęp do sieci internetowej, za pomocą której możliwe jest korzystanie z Usługi.
3.8.    Poziom bezpieczeństwa Usługi jak i jej jakość uzależnione są od poziomu transmisji internetowej w miejscu korzystania z Usługi przez Użytkownika a na tą Usługodawca nie ma wpływu.


IV.        Udostępnianie Tytułów – licencja.

4.1.    Warunkiem odpłatnego udostępnienia Użytkownikowi wybranej przez niego edycji z dostępnego Archiwum w ramach Usługi jest:
4.1.1.    dokonanie wyboru Tytułu z katalogu Usługodawcy jaki zawarto na odpowiedniej stronie
Serwisu,
4.1.2.    przesłanie wiadomości tekstowej SMS o podanej na stronie Serwisu treści na wskazany
na tej stronie numer telefonu (płatność SMS-em) lub dokonanie płatności kartą płatniczą po wypełnieniu zamieszczonego na stronie formularza (płatność kartą),
4.1.3.    otrzymanie Kodu dostępu, który należy wpisać w pole zakupu i potwierdzić.
4.2.    Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
4.3.    Wraz z dokonaniem przez Usługodawcę akceptacji Kodu dostępu Użytkownik jest uprawniony do niewyłącznego korzystania z  wybranego przez siebie Tytułu.
4.4.    Tytuły, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usługi stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych. Korzystanie z nich przez Użytkownika ograniczone jest wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu, przetwarzaniu, utrwalaniu, kopiowaniu, obróbce lub dystrybucji.

V.        Reklamacje

5.1.    W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:
5.1.1.    niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub  
   przerwach w świadczeniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
5.1.2.    utrzymywać w poufności Kod dostępu oraz dołożyć najwyższej staranności w celu 
uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w posiadanie Kodu dostępu,
5.1.3.    przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie
dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.
5.2.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem Serwisu.
5.3.    Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
5.3.1.    uzyskiwanie informacji o Usłudze,
5.3.2.    przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii
5.3.3.    złożenie reklamacji.
5.4.    Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana.
5.5.    Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w punkcie 5.4, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
5.6.    Użytkownik może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
5.7.    Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Usługodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, potwierdzi jej przyjęcie w formie pisemnej. Postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
5.8.    Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VI.     Dokonywanie płatności.

6.1.    Aby uzyskać Kod dostępu Użytkownik musi przesłać wiadomość tekstową SMS o podanej na stronie Serwisu treści na wskazany na tej stronie numer telefonu (numer o podwyższonej opłacie)   lub dokonać płatności kartą płatniczą po wypełnieniu zamieszczonego na stronie formularza (płatność kartą).
6.2.    Opłata z tytułu przesłania przez Użytkownika wiadomości tekstowej SMS na wskazany na stronie Serwisu numer telefonu zostanie pobrana przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz zgodnie ze stosowanym przez ten podmiot cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych z momentem jej wysłania (płatność typu SMS mobile originated).
6.3.    Forma płatności SMS-em dostępna jest dla abonentów i klientów usług przedpłaconych wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych na terytorium Polski. 
6.4.    Dostawcą usługi umożliwiającej dokonanie przez Użytkownika płatności za Usługę SMS-em jest zewnętrzny niezależny operator.
6.5.    W zakresie wynikającym z samego faktu czynności przesłania przez Użytkownika wiadomości SMS zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych jaki jest stosowany przez danego dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
6.6.    W zakresie wynikającym z dokonywania przez Użytkownika płatności SMS-em zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu dostawcy usługi.

VII.      Odpowiedzialność

7.1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, a także wynikłe z tego tytułu szkody,  występujące w sprzęcie komputerowym i systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
7.2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, a także wynikłe z tego tytułu szkody występujące w trakcie dokonywania płatności z wykorzystaniem serwisu rozliczeniowego, do którego odsyła strona zamówień www.czytaj.goryonline.com
7.3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika numeru telefonu osoby trzeciej.
7.4.    Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym, łączem internetowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.
7.5.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, który korzysta z Usługi z wykorzystaniem uzyskanego przez niego Kodu dostępu, tak jak za działania lub zaniechania własne.
7.6.    W przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, Usługodawcy przysługuje prawo uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Usługi, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika.
7.7.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji oferty Tytułów lub opcji Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym ze względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością  lub sposobem działania Serwisu oraz trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu w przypadku gdy nie naruszy to praw konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Ustawy Kodeks Cywilny.
7.8.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Ustawy Kodeks Cywilny. W takim wypadku Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

VIII.    Polityka prywatności w Serwisie.

8.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika bez jego zgody nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej.
8.2.    Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
8.3.    Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
8.4.    W ramach funkcjonowania Serwisu Usługodawca utrzymuje w swojej bazie numery telefonów jakie zostały podane przez Użytkowników podczas nabywania Kodu dostępu. Usługodawca nie posiada dostępu do danych osobowych Użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
8.5.    Usługodawca ma prawo do przesyłania Użytkownikowi, za pomocą publicznie dostępnej sieci telekomunikacyjnej, na wskazany przez Użytkownika podczas nabywania Kodu dostępu numer telefonu informacji o:
8.5.1.    ofertach handlowych, promocjach i usługach własnych Usługodawcy,
8.5.2.    treściach zamieszczanych w ramach Serwisu oraz
8.5.3.    innych kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Serwisu.


IX.       Pozostałe prawa i obowiązki

9.1.    Usługodawca ma prawo czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Tytułów  w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych pod warunkiem, że nie naruszy to praw konsumentów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny.
9.2.    Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika  Regulaminu.
9.3.    Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

X.         Postanowienia przejściowe i końcowe

10.1.    Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw konsumentów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny.
10.2.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
10.4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2012 r.


adres email do składania reklamacji: reklamacje@czytaj.goryonline.com